EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA MLADE

30 Dec 2022

Agencija lokalne demokratije Zavidovići je realizovala projekat „Moj grad – grad mladih“ koji je imao za cilj da mladima sa područja Zavidovića pruži mogućnost da učestvuju u neformalim edukacijama koje će unaprijediti njihove životne vještine a koje će im koristiti tokom školovanja, zapošljavanju i svakodnevnom životu.

Projekat je nastao na osnovu „Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023„ i analize ankete koja je imala za cilj da pokaže potrebe i probleme mladih Zavidovića. Neki od rezultata ankete su pokazali da mladi smatraju da na teritoriju našeg grada ne postoji dovoljan broj edukativnih sadržaja za mlade.

U okviru projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Radionica “Aktivizam, volontiranje, liderstvo” je edukativna radionica koja je mladim osobama ponudila neka nova znanja o volontiranju i aktivizmu i liderstvu, gdje su mladi imali priliku slušati iskustva starijih volontera u našoj zajednici, te kako se putem volontiranja i aktivizma razvija vlastiti karakter a samim tim i doprinosi zajednici u kojoj žive.
  • Radionica “Medijska pismenost”, mlade osobe su imale priliku da steknu znanja o prezentacijskim i komunikacijskim vještinama, kako prepoznati istinite i lažne informacije na internetu te su imali priliku da davanjem izjava o projektu steknu iskustvo pred kamerama i time poboljšaju svoje prezentatorske vještine.
  • Radionica “Soft skills– razvoj ličnih i profesionalnih vještina” gdje su mladi imali priliku da unaprijede svoje sposobnosti pozitivnog izbora, da nauče da donose utemeljene odluke, da prepoznavaju i izbjegavaju rizična ponašanja te kako na njihov život utiče pojava umjetne inteligencije.
  • Radionica “Upravljanje projektnim ciklusom”, gdje su mlade osobe se susrele sa svim fazama pisanja projekta od ideje do realizacije, gdje su putem praktičnih primjera imali priliku da vlastite ideje provedu kroz sve faze u implementaciji jednog projekta.
  • Radionica “Kulturno-historijsko naslijeđe Grada Zavidovići” radionica koja je mladima omogućila bolje upoznavanje sa primjerima kulturno-historijskog naslijeđa našeg grada, sa zakonskim okvirima o kulturno historijskoj baštini, njihovoj klasifikaciji te njihovom očuvanju i zaštiti.
  • “Posjeta kulturno-historijskim spomenicima” mladi su imali priliku da u toku projekta posjete lokalitete kulturno historijske baštine na području Zavidovića i Maglaja.
  • “Otvoreno vijeće” – razgovor sa vijećnicima je bila aktivnost gdje su mlade osobe imale priliku da razgovaraju sa vijećnicima gradskog vijeća Zavidovići, da razgovaraju o implementaciji “Strategije omladinske politike Grada Zavidovići 2018-2023.”, o učešću mladih osoba u izradi nove strategije omladinske politike, o problemima i izazovima sa kojima se mlade osobe susreću u njihovom svakodnevnom životu.
  • “Volonterska akcija”, mlade osobe koje su učestovovale u projektu su provele volontersku akciju koja se sastojala od uklanjanja neprimjerenih grafita koji su bili iscrtani na gradskom nogometnom stadionu.

Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

More in this category: « OTVORENO VIJEĆE

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info