MORE THAN 60 REPRESENTATIVES OF LOCAL AUTHORITIES AND CSOS SUCCESSFULLY COMPLETED LAP TRAININGS

28 Oct 2022

As a part of the three-year long “LINK 4 Cooperation” project, funded by the European Union, the Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) implemented a series of trainings through the Council of Europe’s Leadership Academy Program (LAP). The training is intended for representatives of local governments and civil society organizations from Berković, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići and Žepče.

LAP training, divided into two cycles, was successfully completed by three groups of participants during September and October 2022. Under the guidance of LAP trainers certified by the Council of Europe, more than 60 participants went through an intensive program having the opportunity to exchange the existing practices of their institutions and organizations, detected shortcomings in the work, and based on what they had learned, tried to find ways to improve it.

Referring to the importance of education through LAP, Dženana Dedić, director of the Local Democracy Agency Mostar, pointed out: “Building and strengthening the capacity of local government and civil society organizations, and their networking as an indispensable part of the process, foresees the creation of a basis for starting participatory processes in local communities. The inclusion of citizens in these processes is a key step in the stabilization and creation of the trust, and true cooperation for the creation of a new positive environment and better living conditions.”

The training modules were selected based on a previously performed assessment of the condition and needs of the target groups, including a multi-month self-assessment process of 12 local governments included in the project. Additionally, the modules were adapted having in mind results of the questionnaire sent out to CSO representatives from the same 12 municipalities/cities.

Alisa Aliti Vlašić, certified LAP trainer of the Council of Europe, emphasized the benefit of LAP as an extremely useful educational tool, stressing: “The Leadership Academy, as an extremely interactive program, requires active and engaged participants, and with this group of representatives of public administrations and non-governmental organizations, we believe that we have achieved extremely positive results by providing the participants with the knowledge and tools necessary for good management and strengthening their leadership skills in order to strengthen the local community together.”

The Leadership Academy Program (LAP) is a training program primarily intended for public authorities at various levels for strategies and capacity building taught in 2 cycles. The purpose of the program is to teach participants better leadership, management and planning skills. The main goal of LAP is to acquire knowledge and tools that will enable participants to better manage responsibility and changes within the institutions they come from. In order to support the democratization process, through the strengthening of good administration and capacity building of local authorities and civil society, the Local Democracy Agency Mostar, in cooperation with project partners, included representatives of civil society in the aforementioned Program.

The project “LINK 4 Cooperation” aims to strengthen the capacity of local authorities and civil society organizations in conducting participatory processes in order to jointly identify specific community problems and, thanks to the participatory approach, find the most optimal solutions. The Local Democracy Agency Mostar is the project leader in cooperation with project partners: Local Democracy Agency Zavidovići, Local Democracy Agency Prijedor, Center for Development of Herzegovina (CRH) from Trebinje, ALDA – European Association for Local Democracy and ALDA Skopje as an associate partner. The implementation started on January 1, 2020 and will last until December 31, 2023. Its value is over EUR 540,000, of which the European Union provided over EUR 490,000 in grants.

PREKO 60 PREDSTAVNIKA LOKALNIH VLASTI I OCD-A USPJEŠNO ZAVRŠILO TRENINGE U OKVIRU PROGRAMA AKADEMIJA ZA LIDERE

U sklopu trogodišnjeg projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’, financiranog sredstvima Europske unije, Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) je implementirala seriju treninga kroz program Akademija za lidere (LAP) Vijeća Europe. Trening je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča.

LAP trening podjeljen u dva ciklusa, uspješno su završile tri grupe polaznika tijekom rujna/septembra i listopada/oktobra. Više od 60 učesnika/ca, pod vodstvom LAP trenera certificiranih od Vijeća Europe, prošlo je intenzivnan program putem kojega su imali priliku razmijeniti postojeće prakse svojih institucija i organizacija, detektirali manjkavosti rada, te na osnovu naučenog pokušali iznaći moduse za poboljšanje istog.

Osvrćući se na važnost edukacije kroz LAP, Dženana Dedić, direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, istakla je: ”Izgradnja i jačanje kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, te njihovo umrežavanje kao neizostavan dio procesa, preduvijet su stvaranja osnove za pokretanje participativnih procesa u lokalnim zajednicama. Uključivanje građana u ove procese ključni je korak u stabilizaciji i kreiranju povjerenja, te istinske suradnje za stvaranje novog pozitivnog okruženja i boljih uvjeta življenja.“

Moduli treninga su odabrani na osnovu prethodno izvršene procjene stanja i potreba ciljnih skupina uključujući višemjesečni proces samoprocjene 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom, te upitnik upućen predstavnicima OCD-a iz istih 12 općina/gradova.

Alisa Aliti Vlašić, certificirana LAP trenerica Vijeća Europe, naglasila je benefit LAP-a kao iznimno korisnog edukacijskog alata, naglasivši: ”Akademija za lidere, kao iznimno interaktivan program, zahtjeva aktivne i angažirane sudionike, a sa ovom skupinom predstavnika i predstavnica javnih uprava i nevladinih organizacija, vjerujemo da smo postigli iznimno pozitivne rezultate pružajući sudionicima znanje i alate potrebne za dobro upravljanje te jačanju njihovih liderskih vještina kako bi zajedno jačali lokalnu zajednicu.”

Program Akademija za lidere (LAP) je program osposobljavanja prvenstveno namijenjen javnim vlastima na različitim razinama za strategije i izgradnju kapaciteta koji se podučavaju u 2 ciklusa. Svrha programa je naučiti sudionike boljim vještinama vođenja, upravljanja i planiranja. Glavni cilj LAP-a je usvajanje znanja i alata koji će sudionicima omogućiti bolje upravljanje odgovornošću i promjenama unutar institucija iz kojih dolaze. U cilju podržavanja procesa demokratizacije, kroz jačanje dobre uprave i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, Agencija lokalne demokratije Mostar u suradnji s projektnim partnerima, kroz ciklus treninga uključila je i predstavnike civilnog društva u navedeni Program.

Projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajednički identificirali specifične probleme zajednice i, zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Agencija lokalne demokratije Mostar je nositelj projekta u suradnji s partnerima projekta: Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, ALDA – Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju i ALDA Skoplje kao pridruženim partnerom. S implementacijom je počeo 1. siječnja/januara, 2020. i trajat će do 31. prosinca/decembra, 2023. godine. Vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info