Print this page

European Voluntary Service for young people from Zavidovici

21 Jan 2014

During 2014 the Local Democracy Embassy Zavidovici (LDA) will participate in three projects of European Volunteer Servis. Within these project there will be sent young people to volunteer in Turkey and Croatia, and hosted two volunteers from Turkey .

European Voluntary Service within the program "Youth in Action" of the European Commission, provides young people uniqe chance for  volunteer activities in a foreign country within or outside the EU. To the volunteers it is provided accommodation, food, insurance, travel expenses, language course and pocket money.

Meeting of Generations

LDA Zavidovici in cooperation with the association "System and Generation" from Ankara is implementing EVS project for sending of two volunteers on long-term and short-term stay . The program aims to encourage young people to be socially engaged and actively participate by encouraging their entrepreneurial spirit to enable young people to gain new skills and qualifications, and to get to know the culture of living in Turkey . The purpose of the project is to provide young and old people to actively participate in social life. EVS volunteers will work with the elderly and people with disabilities to ensure that older people have a noteworthy role in society, which would reduce the generation gap and help young people develop an awareness of social responsibility. For the project "Meeting of Generations " there will be active two service centres "Saray Care and Rehabilitation Center for Barrier - Free Living" and " Emek 75 yil Elderly Service Center ". EVS volunteers will work on the program, which is preparing a team of project managers . Duration of volunteering is divided into short periods (lasting two months) and long-term periods (lasting six months) .

Participatory video as a tool for young volunteers

Also this year, in cooperation with the association "System and Generation" from Ankara the LDA Zavidovici realizes the project , in which we will host two volunteers on long-term stay .

The idea of the project is based on the basis of previous work experience of our organization with volunteers from other countries. We have seen that in every country with which we have worked there are organizations that are involved in the Youth in Action. These organizations have their common goal - the development of young people. In order to exchange experiences between organizations dealing with young people, and we have to expand cooperation between the organizations, the easiest and fastest way to do that is recording video.

The idea of this project is to teach young people how to record a video, that video will later be sent to partner organizations (Turkey, Finland , Romania , Croatia, Georgia, Azerbaijan) and through the video they will be familiar with the work and activities of other organizations. During their voluntary service, young volunteers will be able to capture a variety of topics from the life of the organization, in order to explore their experiences in working with young people. Through video volunteers will be able to make a experience of a particular organization, and then sent it to their fellow volunteers from other organizations as well as organizations involved in work with young people .

Volunteer camp Latinovac - "School of Creative Living "

LDA Zavidovici in cooperation with the Eco Centre from Latinovac realize the project of sending one volunteer on a short-term stay . The project will host two volunteers from Europe and local Croatian volunteers in the Eco Centre Latinovac , Croatia, municipality Čaglin. Participants will take part in several peacekeeping training workshops and they will participate in building a better tomorrow .

This project aims to promote the active participation of young people in society, to develop solidarity and promote tolerance among young people, in particular in order to foster social cohesion in the EU, promote mutual understanding between young people from different countries.

Topics of the camp are : environmental protection , develop solidarity and promote tolerance among young people, encouraging social cohesion through sustainable voluntarism. The objectives of the camp are to promote active participation of young people in building rural communities, building nonviolent communication, tolerance, culture of peace, experiencing other cultures and promote volunteerism.

Community activities: cleaning the center and the old school , cleaning times / bike paths and hiking trails.

Activities in Eco-Centre: preparing and participating in recreational weekends " open door at Camp Livadak " every second weekend, assisting in organizing educational workshops and preparing capacity for events (preparation facilities and places to sleep), preparation of material for the website, help in the offic /computer work, maintaining the camp and its facilities , preparing meals (breakfast, lunch , dinner ), cleaning kitchens and bathrooms.

Evropski volonterski servis za mlade Zavidovića

Tokom 2014. godine Ambasada Lokalne Demokratije Zavidovići će učestovati u tri projekta Evropskog volonterskog serisa u okviru kojih će poslati mlade ljude na volontiranje u Tursku i Hrvatsku, te primiti dva volontera iz Turske.

Evropski volonterski servis u okviru programa “Youth in Action” Evropske komisije omogućava mladim ljudima jedinstvenu šansu za volonterske aktivnosti u stranoj zemlji unutar ili van EU. Volonterima je obezbjeđen smještaj, hrana, osiguranje, putni troškovi, kurs jezika i džeparac.

Meeting of Generation / Susret generacija

U saradnji sa udruženjem “System and Generation” iz Ankare realizujemo projekat slanja 2 volontera na dugoročni i kratkoročni boravak.

Program ima za cilj da podstakne mlade ljude da se društveno angažuju i aktivno učestvuju, potičući njihov poduzetnički duh omogućiti mladima da steknu nova znanja i kvalifikacije, te da upoznaju kulturu življenja u Turskoj. Svrha projekta je omogućavanje mladim i starim osobama da aktivno sudjeluju u društvenom životu.  EVS volonteri će kroz rad sa starijim osoba i osoba s invaliditetom osigurati da starije osobe imaju zapaženiju ulogu u društvu čime bi se smanjio generacijski jaz te bi mladi ljudi razvili svijest o društvenoj odgovornosti. Za projekat „ Susret generacija“ bit će aktivna dva servisna centra „ Saray Care and Rehabilitation Center for Barrier – Free Living“ i „ Emek 75 yil Elderly Service Center“. EVS volonteri će raditi po programu koji je pripremi tim projekt menadžera. Trajanje volontiranja je podjeljeno na kratkoročne termine (koji traju dva mjeseca) i dugoročne termine (koji traju šest mjeseci).

Participativni video kao sredstvo za mlade volontere 

Takođe, ove godine u saradnji sa udruženjem “System and Generation” iz Ankare realizujemo projekat prihvata 2 volontera na dugoročni boravak.

Ideja projekta se temelji na osnovu predhodnog radnog iskustva naše organizacije s volonterima iz drugih zemalja. Vidjeli smo da u svakoj zemlji s kojom smo surađivali postoje organizacije koje su uključene u program Mladi u akciji. Ove organizacije imaju svoj zajednički cilj – razvoj mladih ljudi. U želji da ramjenimo iskustva između organizacija koje se bave mladim ljudima, te kako bi smo proširi suradnju između organizacija, najlakši i najbrži način za to je snimanje videa.

Ideja ovog projekta je naučiti mlade ljude kako da snime video koji će kasnije biti partnerskim organizacijama (Turska, Finska, Rumunija, Hrvatska, Gruzija, Azerbejdžan), te će se kroz taj video upoznati s radom i aktivnostima druge organizacije. Tokom svoje volonterske službe mladi će moći snimiti razne teme iz života organizacije, kako bi se istražila njihova iskustva u radu s mladima. Kroz video volonteri će biti u mogućnosti da svoje iskustvo iz određene organizacije proslijede svojim kolegama volonterima iz drugih organizacija, kao i organizacijama koje se bave radom sa mladima. 

Volonterski kamp Latinovac – “Škola kreativnog življenja”

U saradnji sa Eko centrom iz Latinovca realizujemo projekat slanja jednog volontera na kratkoročni boravak.

Projekat će ugostiti dva volontera iz Evrope i lokalne hrvatske volontere u Eko centaru Latinovac, Hrvatska, općina Čaglin. Sudionici će sudjelovati u nekoliko mirovnih edukativnih radionica i zajedno će u čestvovati u izgradnji boljeg sutra.

Ovaj projekat ima za cilj da promoviše aktivno učešće mladih u društvu, razvija solidarnost i promoviše toleranciju među mladima, posebno kako bi se poticala socijalna kohezija u EU, promoviše uzajamno razumjevanje među mladima iz različitih država

Teme kampa su: zaštita okoliša, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, poticanje socijalne kohezije kroz odrđivi voluntarizam. Ciljevi kampa su promocija aktivno učešća mladih u izgradnji ruralne zajednice, izgradnja nenasilne komunikacije, tolerancije, kulture mira, doživljavanje druge kulture i promicanje volonterstva.

Aktivnosti u zajednici: čišćenje centra i stare škole, čišćenje puta/biciklističke staze i pješačkih staza.

Aktivnosti u Eko Centru: priprema i sudjelovanje u rekreativnim vikendima „otvorena vrata u Kampu Livadak“ svaki drugi vikend, Pomagnje u organiziranju edukativnih radionica i priprema kapaciteta za događaje (priprema objekata i mjesta za spavanje), priprema materijala za web stranice, pomoć u uredu/rad na računaru, održavanje kampa i njegovih objekata, priprema obroka (doručak, ručak, večera), čišćenje kuhinje i  kupaonica.