BY ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN AGAINST DOMESTIC VIOLENCE

16 Mar 2018

Association „Sigurno mjesto" from Zavidovići is one of the ten organizations from the area of ​​Bosnia and Herzegovina that has been given the opportunity to take part in the seminar "FIGHT AGAINST POVERTY OF MARGINALIZED AND SOCIALLY VULNERABLE  WOMEN", organized by the Foundation for Women's Empowerment, at the Grand Hotel in Sarajevo from 16th  until 18th February 2018.

As part of this educational program, a practical and educational module "Public Relations and Community Initiatives - Promotion to Campaign" was organized with the goal of strengthening smaller non-governmental organizations of women in their struggle against poverty and for social, economic and other equality of women in local communities.

After the seminar, Association „Sigurno mjesto“ and the Foundation  for Women's Empowerment made a Grant Agreement for 14 participants of creative workshops for women in order to support spring sowing. Each participant in the project will receive a voucher of a certain amount of money that can be used in an agricultural shop for the purchase of sowing materials.    

The implementation of the project will last from March until the end of May, and the project will include an advocacy initiative / campaign in the struggle for socio-economic equality of women, and this project includes:

  • Visit to Medica in Zenica, with representatives of women's associations from rural areas of the municipality, then visit to Municipal mayor of Zavidovici with the idea of lobbying for the making of the Agreement between Medica and Zavidovići municipality on the placement of victims of family violence in a safe house Medica;
  • Lobbying to allocate from the annual budget of the Zavidovići municipality as a boost for women in agriculture.

The project ends with the presentation or sale of domestic products at the Market.

The main objective of the project is to highlight the importance of women's role in economic and social terms.

EKONOMSKIM OSNAŽIVANJEM ŽENA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Udruženje „Sigurno mjesto“ je jedno od deset organizacija sa područja BiH koje je  dobilo priliku da uzme učešće  u Programu „BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH I SOCIJALNO UGROŽENIH ŽENA“  koji je održan na lokaciji Grand hotela u Sarajevu u periodu od 16.02. do  18. 02. 2018., u organizaciji Fondacije za osnaživanje žena (Foundation for Women's Empowerment).

U sklopu ovog edukativnog programa organizovan je praktični i edukativni modul „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje“, s ciljem jačanja manjih nevladinih organizacija žena u njihovoj borbi protiv siromaštva i za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama.

Nakon seminara,  Sigurno mjesto i Fondacija za osnaživanje žena su sklopili Ugovor  o  dodjeli mini grant sredstava  za 14  učesnica kreativnih radionica za žene za podršku u pripremi za proljetnu sjetvu. Svaka učesnica projekta će dobiti novčani bon u određenoj novčanoj vrijednosti koji će moći iskoristiti u poljoprivrednoj apoteci za kupovinu materijala za sjetvu.

Implementacija projekta će trajati od marta do kraja mjeseca maja, a projekat uključuje i zagovaračku inicijativu / kampanju u borbi za socijalno – ekonomsku ravnopravnosti žena, a ovim projektom to podrazumijeva:

  • Posjetu Medici u Zenici, zajedno sa predstavnicama ostalih ženskih udruženja iz ruralnih područja općine i posjeta općinskom načelniku iz Zavidovića s ciljem lobiranja za potpisivanje Sporazuma između Medice i Općine Zavidovići o smještaju žrtava porodičnog nasilja u sigurnu kuću Medica;
  • Lobiranje za izdvajanje iz godišnjeg budžeta Općine Zavidovići kao poticaj za žene u poljoprivredi.

Projekat se završava izlaganjem, odnosno prodajom domaćih proizvoda na Gradskoj tržnici.

Osnovni cilj projekta je da se ukaže važnost uloge žene u ekonomskom i socijalnom smislu.

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info