PORODIČNE BAŠTE 2023

15 Jul 2023

Projekt „Porodične bašte“ karakteriše aktivnosti saradnje ALD-a Zavidovići sa partnerima iz Italije i već nekoliko godina se nastavlja u vidu pružanja edukacije i pomoći ženama koje se bave poljoprivrednim aktivnostima, u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda za samopotrošnju i prodaju u malom obimu. Sigurnost hrane, održivost i produktivnost porodičnog poljoprivrednog rada predstavljaju osnovni resurs za mnoge porodice u kontekstu ekonomske stagnacije i ozbiljnog osiromašenja velikih slojeva stanovništva.

Efekti pandemije, klimatske promjene i migracije znatno su pogoršali životne uslove dijela stanovništva i dalje povećavaju izolaciju ruralnih područja, ovo je posebno uticalo na žene da se posvete većoj proizvodnji povrća i voća za vlastitu potrošnju.

Svake godine odabrane su različite lokalne zajednice tako da što veći broj ljudi može imati koristi od ovih aktivnosti. Cilj je poboljšati kvalitet i produktivnost poljoprivrednim tehnikama naučenim kroz kolektivne radionice i posjete na terenu.

Ove godine aktivnostima su predviđene:

  • Edukativne radionice za žene korisnice projekta
  • Savjetodavne terenske posjete
  • Nabavka sjemena, sitne opreme, đubriva i sl.
  • Organizacija promotivnih događaja lokalne proizvodnje u saradnji sa gradskom administracijom i lokalnim udruženjima
  • Realizacija upitnika i analiza prikupljenih podataka

Asocijacija Ampelos iz Albe (Italija) je pružila značajnu podršku za realizaciju dijela aktivnosti a naročito za nabavku sjemena, alata, đubriva i sličnog materijala za sve korisnice.

Korisnici u 2023. godine su sa područja Mjesne zajdenice Dubravica u kojoj ALD implementira projektat „Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica“ uz podršku UNDP BiH i članice Udruženja „Sigurno mjesto“ Zavidovići.

Promotivni događaji se organizuju uz pomoć Grada Zavidovići, odnosno lokalne Razvojne agencije u kojima učestvuju različiti prozvođači povrća, voća, ručnih radova, umjetničkih i unikatnih predmeta te obrtnici, udruženja i zadruge sa područja Zavidovića.

FAMILY GARDENS 2023

The "Family Gardens" project characterizes the activities of the cooperation of ALD Zavidovići with partners from Italy and has been continuing for several years in the form of providing education and assistance to women engaged in agricultural activities, with the aim of increasing the production and quality of products for self-consumption and sale on a small scale. Food security, sustainability and productivity of family agricultural work represent a basic resource for many families in the context of economic stagnation and severe impoverishment of large sections of the population.

The effects of the pandemic, climate change and migration have significantly worsened the living conditions of part of the population and further increase the isolation of rural areas, this has especially influenced women to devote themselves to greater production of vegetables and fruits for their own consumption.

Each year, different local communities are selected so that as many people as possible can benefit from these activities. The goal is to improve quality and productivity with agricultural techniques learned through collective workshops and field visits.

This year's activities include:

  • Educational workshops for women beneficiaries of the project
  • Advisory field visits
  • Procurement of seeds, small equipment, fertilizers, etc.
  • Organization of promotional events of local production in cooperation with the city administration and local associations
  • Implementation of the questionnaire and analysis of the collected data.

The Ampelos Association from Alba (Italy) provided significant support for the implementation of some of the activities, especially for the procurement of seeds, tools, fertilizers and similar materials for all beneficiaries.

The beneficiaries in 2023 are from the area of the Local Community of Dubravica, where LDA implements the project "Strengthening the Community Center in the Municipal Community of Dubravica" with the support of UNDP BiH and members of the Association "Sigurno Mjesto" Zavidovići.

Promotional events are organized with the help of the City of Zavidovići, i.e. the local Development Agency, in which various producers of vegetables, fruits, handicrafts, artistic and unique items, as well as artisans, associations and cooperatives from the area of Zavidovići participate.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info