FOREST MANAGMENT - MEETINGS WITH THE LOCAL STAKEHOLDERS

01 Dec 2019

LDA Zavidovići participates in realization of the project „Support to the capacity building of the local governments and contribution to the economic development of the renewable energies, environment sustainability, forest management, promotion of micro and small enterprises in three BiH municipalities“ financed by Trento province through cooperation program between communities Trentino Balkan 2018-2019.

This program is regional project which has goal to promote exchange of experience and spreading good practices of all aspects of community development including sustainable management of natural resources.

From the 26th to 28th  November 2019 Ms. Marta Crivallaro, from organization Foreste 360, expert engaged in the project stayed in Zavidovići. On that occasion, we visited Cantonal Forest Company with aim to get informed about situation in forest management, have insight in this sector and talk about possible future cooperation. Cantonal Forest Company presented general information, forest protection, cultivation of seed and nursery production, and activities on monument of nature “Tajan”.

The inclusion of wider local community is the key factor for the realization of the project, so we had meetings with other interested stakeholders such as Municipal department for Agriculture, water management and utilities office, Civil protection office, Development agency Zavidovići, NGO's and relevant experts for a survey on state of forests, water and ground area of Zavidovići municipality.

This project should create common community platform which includes all data that citizens, associations, NGO's could upgrade with ideas, starting from needs and recognition till solving the specific problem.

UPRAVLJANJE ŠUMAMA - SASTANCI SA LOKALNIM AKTERIMA

Agencija Lokalne Demokratije (ALD) Zavidovići, učestvuje u realizaciji projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, upravljanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća“, koji je finansiran od Autonomne pokrajine Trento kroz program saradnje između zajednica Trentino – Balkan 2018-2019.

Radi se o regionalnom projektu koji treba da promoviše razmjenu iskustava i širenje primjera dobrih praksi, koje se odnose na skoro sve segmente razvoja jedne zajednice, a koji između ostalog, uključuje i održivo upravljanje prirodnim resursima, među kojima su i šume.

U periodu 26. do 28. novembra 2019. godine u Zavidovićima je boravila Marta Crivellaro, iz organizacije Foreste 360, kao ekspert angažovan na projektu. Ovom prilikom smo posjetili JP ŠPD ZDK s ciljem upoznavanja sa trenutnom situacijom upravljanja šumskim bogatstvima i sagledavanja stanja u ovom sektoru, te razgovor o mogućoj saradnji. Predstavljanje preduzeća se odnosilo na opšte podatke o preduzeću, zaštiti šuma, uzgoju sjemenarsko-rasadničke proizvodnje te aktivnosti na Spomeniku prirode „Tajan“.

Uključivanje šire društvene zajednice je ključno za uspješnu realizaciju projekta. S tim u vezi održani su sastanci sa raznim zainteresiranim stranama počevši od Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, Upravu civilne zaštite Općine Zavidovići, Razvojne agencije Zavidovići, nevladinih organizacija i eksperata koji su mogli biti relevantni za anketiranje i spoznaju stanja šuma, voda i tla na području Općine Zavidovići.

Projekat bi trebao rezultirati stvaranjem zajedničke platforme u lokalnoj zajednici, na kojoj će biti dostupni svi podaci koji se tiču te lokalne zajednice, koju će građani, udruženja, nevladine organizacije, moći nadograđivati zajedničkim idejama, preko dijagnoziranja potreba, pa do rješavanja određenog problema.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info