JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PRILOGA: OPŠTINSKI SPORAZUMI O SARADNJI SA CIVILNIM SEKTOROM U BIH - OD MEMORANDUMA RAZUMIJEVANJA DO LOKALNE PRAKSE

28 Mar 2013

“Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo” je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o saradnji i sektorskih Nvo-a na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Glavni ciljevi projekta su: 
• Podrška unapređenju organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nevladinih organizacija koje su uključene u promociju demokratskog upravljanja na lokalnom nivou; 
• Podrška lokalnim inicijativama koje promovišu demokratske potencijale organizacija civilnog društva i njihovu ulogu u dobrom lokalnom upravljanju; 
• Podsticaj umrežavanju sektorskih nevladinih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou u Bosni i Hercegovini; 
• Unapređenje informisanosti i jačanju svijesti javnosti o evropskim standardima dobrog upravljanja i učešća građana u odlučivanju; 
• Podsticaj unapređenju međusektorske saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju sa partnerima u drugim IPA zemljama i zemljama članicama Evropske unije. 

Lokalne organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave pozivaju se da dostave svoje pisane radove.

Radovi bi trebali da se tematski uklope u sljedeće kategorije koje se podudaraju sa glavnim poglavljima publikacije koja će biti objavljena u okviru ovog projekta, te sa tematskim radionicama završne konferencije. Odabrani radovi će biti objavljeni i prezentirani na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Mostaru u proljeće 2013. godine. 

Glavna poglavlja publikacije/tematske radionice konferencije su: 
1. Efikasan i odgovarajući radni učinak/pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa lokalnim civilnim društvom: izazovi i perspektive demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini; 
2. Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji—od memoranduma razumijevanja do lokalne prakse (pristup studija slučaja); 
3. Uloga organizacija civilnog društva i njihovo sektorsko umrežavanje u procesu demokratske reforme ka evropskoj integraciji BiH. 

Posebna pažnja će se posvetiti implementaciji opštinskih sporazuma u oblastima demokratskog upravljanja i učešća u donošenju odluka, razvoju lokalne zajednice, osnaživanju mladih i žena, te poboljšanja u zaštiti okoliša. 

Pisani radovi na B/H/S (5-8 stranica, MS Word—Times New Roman, 12, 1,5 prored) trebaju biti dostavljeni na sljedeću adresu najkasnije do 7.4.2013.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autori odabranih (tj. objavljenih) radova će biti pozvani da učestvuju u završnoj konferenciji u Mostaru (u proljeće 2013.), te će im biti isplaćena novčana naknada. 

Za sve ostale informacije molimo da kontaktirate sljedeće partnere u projektu: 
• Dženana Dedić: Agencija lokalne demokratije, Mostar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
• Stanka Parać Damjanović, ALDA Regionalni program koordinator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info